Rezerwacje. Regulamin postępowania dla obywateli w celu odwiedzenia strefy turystycznej i rekreacyjnej "Brześć-Grodno" (Park Naradowy "Białowieska Puszcza”)

Zapoznanie się z funkcjami

POSITION

w sprawie wizity  dla obywateli do odwiedzenia strefy turystycznej i rekreacyjnej "Brześć" (Park Naradowy "Białowieska Puszcza”).

Niniejsze postanowienie określa kolejność, w jakiej obywatele mają odwiedzić turystyczną i rekreacyjną strefę "Brześć" (Park Naradowy "Bialowieska Puszcza), do celów turystycznych przez okres do dziesięciu dni.

Niniejsze postanowienie rozporządzenie ma zastosowanie do obywateli zgodnie z listą państw, w których obywatele wydano bezwizowy nakaz wjazdu i wyjazdu zgodnie z dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 26 grudnia 2017 r. Nr 462 "Ustanowienie bezwizowego rozporządzenia o wjeździe i wyjeździe obcokrajowców"1 (zwanego dalej "dekretem").

Termin pobytu obywateli w bezwizowym wjeździe na terytorium Republiki Białoruś i wyjazd z Republiki Białorusi w punktach kontrolnych określonych w Dekrecie jest czas trwania wycieczki.

Przy zakupie dodatkowych usług turystycznych*, pobyt obywatela jest rozszerzany na żądanie przez organizatorów wycieczek, którzy świadczą usługi.

* - Do celów niniejszego przepisu dodatkowe usługi turystyczne są rozumiane jako usługi turystyczne, których nabycie w ramach tournee realizowanego przez organizatora wycieczek świadczącego usługi na terenie strefy turystycznej i rekreacyjnej "Brześć" (Park Naradowy "Białowieska Puszcza") pociąga za sobą wydłużenie czasu pobytu obywateli (dodatkowe zakwaterowanie w hotelu lub podobnym obiekcie noclegowym, wycieczki fakultatywne, usługi transferu i inne usługi). Czas trwania wycieczki, w tym jej przedłużenie, nie może przekroczyć okresu ustanowionego w niniejszym regulaminie.

Tereny objęte strefą turystyczno-rekreacyjną "Brześć" (Park Naradowy "Białowieska Puszcza”) określa Dekret.

Obywatele przybywają do strefy turystycznej i rekreacyjnej "Brześć" (Park Naradowy "Białowieska Puszcza”) na podstawie następujących dokumentów:

- ważny paszport przeznaczony do podróżowania za granicę i wydany przez właściwy organ państwa narodowego lub przez organizację międzynarodową (zwany dalej "dokumentem podróży zagranicznych");

- dokument, przyznający obywatelom prawo do odwiedzenia strefy turystycznej i rekreacyjnej "Brześć" (Przepustka, wydana przez Park Narodowy "Puszcza Białowieska") - dokument dotyczący prawa do odwiedzin.

Obywatele dostarczają następujące dane podmiotom zajmującym się turystyką, które świadczą usługi turystyczne: imię i nazwisko, data, miesiąc, rok urodzenia; obywatelstwo (obywatelstwo); seria, numer dokumentu na wyjazd za granicę; płec; dane adresu e-mail, numer telefonu komórkowego, datę planowanego wpisu (transkrypcja łacińska zgodnie z odczytywalnym maszynowo obszarem dokumentu w przypadku podróży zagranicznych).

Koszty związane z deportacją lub wydaleniem obywateli są pokrywane przez obywateli.

Obywatele przebywający na terenie strefy turystycznej i rekreacyjnej "Brześć" (Park Naradowy "Puszcza Białowieska"), którzy utracili dokument na wyjazd za granicę, składają wniosek do najbliższej agencji spraw wewnętrznych.

Obywatele wjeżdżający do Republiki Białorusi na podstawie dokumentu z prawem do odwiedzin zobowiązani są do pozostania tylko na terenie strefy turystycznej i rekreacyjnej "Brześć".

Dekret Prezydenta Republiki Białoruś z 26 grudnia 2017 r. Nr 426


Zgadzam się